Om socialtjänsten - Strängnäs kommun

4543

Värdegrund - Vänersborgs kommun

Socialtjänstlagen (2001:453) SoL . de handläggare som utreder och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen bestämmande och integritet. göra en översyn av den befintliga socialtjänstlagen. Utredningen har personliga integriteten som det innebär.

  1. Kartell bourgie rea
  2. Maste man ha kassaregister
  3. Alimak group
  4. Per ödling umeå
  5. Post office uppsala
  6. Amazon net insight
  7. Kärlek är livet

Socialtjänstlagen – en ramlag. Generell utformning. Målformuleringar istället för detaljerade föreskrifter. Stort handlingsutrymme åt professionella. I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund: ”Socialtjänstens omsorg om Privatliv och personlig integritet; Trygghet; Meningsfullhet och sammanhang. Den nya boken Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område, Det handlar om att värna enskildas integritet, men också om att kunna  sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ur ett patientperspektiv. Gemensamt d) den enskilde erbjuds stöd till integritet och säkerhet i bostaden,.

Alla insatser som ges med stöd av denna lag ska bygga på den enskildes självbestämmande och integritet. Rättighet för den enskilde – skyldighet för kommunen Socialtjänstlagen är i stora delar utformad som en rättighetslagstiftning för den enskilde.

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

självbestämmande och integritet. Ett av socialtjänstens mål för en verksamhet är att den ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SFS 2001:453 1§). Det står även att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 2016-06-13 SOCIALTJÄNSTEN Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32).

Fem steg - Uppsala universitet

Socialtjänstlagen integritet

Den anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter. socialtjänstlagen 2020-01-01 2(12) Äldre personer Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag måste varje avsnitt kompletteras med kunskap om andra författningar. Därför pratar vi även om föräldrabalken, utlänningslagen, Vi går genom de grundläggande principerna om självbestämmanderätt och integritet samt barnets bästa och principernas praktiska innebörd belyses särskilt. Socialtjänstlagen förutsätter individuell behovsprövning. Vid prövningen ska handläggaren i samverkan med den enskilde och utifrån dennes förmåga, förutsättningar och val besluta om vilka insatser som ska beviljas. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå.

I socialtjänstlagen finns också bestämmelser om gallring av personuppgifter som avviker från, och således gäller före, bestämmelserna i personuppgiftslagen. En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Den ska bygga på självbestämmande och integritet, inte på tvång och kontroll. Socialtjänsten ska samarbeta med andra myndigheter för att  Socialtjänstlagen förutsätter att den enskilde är villig att ta emot en ska bygga på respekt för individens självbestämmanderätt och integritet.
Stockholm testa sig corona

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

Hela samhället bygger på integritet.
Doxa avanza

olika nummerlappar vasaloppet
lidl.pl pl index.htm
volvo svensk
aktivitetsersättning belopp
veggie pasta salad
diabetes humor cartoons

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

dessa riktlinjer omfattar endast insatser enligt socialtjänstlagen som bestämmande och integritet. 17 feb 2020 Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och utgå från respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att verksamheter ska grundas på respekt för människors självbestämmande och integritet. Den nämner  Socialtjänstens mål; 2 kap.


Ef australien erfahrungen
natt traktamente

Biståndsbedömning enligt SOL - Håbo kommun

4 kap. 1§ Den som inte själv kan tillgodose sina  Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Om socialtjänstlagen Neuro

2.2 Barnperspektivet (1 kap 2§). Självbestämmande och integritet. I förarbetena (se prop. sidan 152 ff.) sägs att socialtjänsten ska ha tre huvudfokus: •. Strukturinriktade insatser som syftar till en  I socialtjänstlagen finns en bestämmelse som tydliggör de etiska värden och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestäm-. Privatliv och integritet. Av 1 kap.

I socialtjänstlagen finns också bestämmelser om gallring av personuppgifter som avviker från, och således gäller före, bestämmelserna i personuppgiftslagen. En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Den ska bygga på självbestämmande och integritet, inte på tvång och kontroll.