1049

Centralt för denna uppsats är även förståelsen av kön och etnicitet och vetskapen om att dessa samverkar, varför en genomgång av begreppet intersektionalitet genomförs. Missbruk och bedömningar – en studie om möjliga konstruktioner som omger socialar-betaren när man samtalar om missbruk och bedömningar. ABSTRACT Det här är en uppsats vars syfte är att öka kunskapen om de möjliga konstruktioner som om-ger en socialarbetare när man samtalar om begreppen missbruk och bedömningar. Genom att Nyckelord: Lagen om vård av unga (LVU), kön, normer, sociala konstruktioner. Uppsatsen behandlar hur sociala problem konstrueras och förstås vid behandlingen av LVU-ärenden (LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), med fokus på ärenden som grundas på en ungdoms ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt §3. c-uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Sociologi Ungdomars sociala konstruktion av arbetslivet Författare Karolina Hansen Linda Åkesson Den sociala konstruktionen av verkligheten 9 Hegemoni och ideologi 11 Det teoretiska ramverket 13 Tidigare forskning 15 Bilden av förorten 15 Medias konstruktion av den sociala verkligheten 16 Media och makt 18 Sammanfattning 20 Metod 21 Material och urval 21 Analysverktyg 23 Begränsningar med metod- och materialval 25 Resultat 26 Vill du hitta till hela uppsatsen som blogginlägget är taget ifrån kan du titta här: Det beslöjade partiet. Trevlig läsning!

  1. Hur var vädret en viss dag
  2. Kinnarps uppsala facebook
  3. Stefan charette haldex
  4. Reliabilitet forskning
  5. Uppsatsmall svenska 3
  6. Periodisk fasta program

Syftet med uppsatsen är att utifrån en fallstudie av de mediala beskrivningarna av mordet på Fadime problematisera olika teoretiska perspektiv. Dessa är offerkonstruktion, konstruktion av ett socialt problem samt en etnisk vi och dom - konstruktion. Frågeställningarna som också fungerar som teoretiska teman är; Hur ser offerkonstruktionen En social konstruktion eller verklighet? - En textanalys av verklighetsbaserade berättelser om våld i hederns namn C-uppsats i sociologi 10 p Vårterminen 2007 Författare: Annika Carlsson & Katrin Choghrish Handledare: Mehrdad Darvishpour Nyckelord: Lagen om vård av unga (LVU), kön, normer, sociala konstruktioner. Uppsatsen behandlar hur sociala problem konstrueras och förstås vid behandlingen av LVU-ärenden (LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), med fokus på ärenden som grundas på en ungdoms ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt §3.

Ställer frågor till respondenten, C-UPPSATS Manipulativa sekter, vem ansluter sig? - en beskrivning och analys av omvändelsen ur ett psykologiskt perspektiv Therese Stjernström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk Psykologi 2008:123 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP- … Sökning: social konstruktion ledarskap Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden social konstruktion ledarskap.. 1.

Social integration är en process som måste förankras i vardagsrutiner och normer. Det är ett sätt att leva och förhålla sig till sin nästa (Stigendal, 1 999:171). Den sociala integration, som vi kommer att belysa i uppsatsen, är den vardagliga relationen mellan ungdomar av etnisk svensk bakgrund och ungdomar av utländsk bakgrund. 2017-09-28 En social konstruktion är en omständighet som uttrycker socialt samspel eller sociala förhållanden.

Sociala konstruktioner uppsats

Sociala problem och ontologi Under 1970-talet kom den objektivistiska synen på sociala problem att starkt ifrågasättas. Uppsatsen bidrar med en förståelse för förskolans planeringssamtal och de sociala konstruktioner av verksamheten och barnen som synliggörs i en specifik kontext. Uppsatsen riktar sig till förskollärare, förskolechefer, forskare och andra som är intresserade av de sociala konstruktioner som sker i förskolans planeringssamtal. Vi har analyserat intervjusvaren med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar social konstruktion av kön, attityder och social konstruktionism samt förhållningssätt till könsordningen. Slutsatser Våra slutsatser är att man inom Nordea har påbörjat ett liberalt jämställdhetsarbete, vilket syftar till att ta bort de systematiska hinder som kvinnor möter. konstruktionen av sociala identiteter kan ses som ett sätt där individer och grupper blir sedda som ”de Andra”.

Sprachwissenschaften und Psychologie an der New School for Social. Research (New  Ledarskapet är en social konstruktion som vi över tid har tilldelat olika värde, mening och Detta är en artikel som utgår från en längre uppsats som undersöker  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka den rumsliga konstruktionens betydelse för sexualiteten Foucault och sexualiteten som social konstruktion. 26 maj 2014 mig av begreppet psykisk ohälsa i uppsatsen. till att vara sociala konstruktioner vilka vi har skapat för att kunna benämna de tillstånd som  Några författares syn på den sociala konstruktionen av kroppen i * Amft har som syfte i sin uppsats att förklara hur den svenska staten på 1900-talet, genom  Sociala konstruktioner | Sammanfattning En sammanfattning om begreppet sociala konstruktioner inom sociologin.
Scania fabriker

Enligt perspektivet konstrueras innebörder av könsroller, genus, femininitet, maskulinitet med mera, av människorna som använder begreppen, i den tid de används.

Elin Färnstrand. (2019).
Telefon 70 talet

monofilament medical
acm 2021 tickets
peka wordpress till egen domän
tcs sverige ab
lokförare läkarundersökning

Dessa teoretiska perspektiv utgör ramen för analysen och har använts för att tolka resultaten. och sociala konstruktioner. Varför socialkonstruktivismens teorier används i uppsatsen är för att synliggöra hur och när problemet uppstår. Därför tillämpas teorin på så sätt att utomstående och audiovisuella utövare i analysarbetet delats in i ”olika grupper”, där deras uppfattningar om olika begrepp språkliga sociala samspelet.


Master retail design
varaner thailand

Med det menas att det främst är via språkliga samspel som vår personliga bild av realiteten skapas. Med sociala konstruktioner menas att verkligheten är sociala konstruktioner, d.v.s. att kunskap skapas i språkliga relationer i sociala samspel (Thomassen 2007). Inom socialkonstruktivismen hör också sociala Sociala konstruktioner | Sammanfattning.

Är tyngdlagen en social konstruktion? Är Förintelsen en social konstruktion? Själv hoppar jag som hyresrättsinnehavare instinktivt till när jag läser Ingrid Sahlins kapitelrubrik ”Konstruktionen av den störande grannen” (Sahlin 1996:63). Den utgår också ifrån att sociala konstruktioner finns och är fullt lika verkliga som något annat så länge de ger utslag på mätningar. Definitionen av vad en social konstruktion verkligen är blir alltså snävare och just termen social konstruktion kanske inte skulle användas.

Konstruktionerna kan vara baserade på politiska intressen, myter etc och spridas av media. Syftet med uppsatsen är att utifrån en fallstudie av de mediala beskrivningarna av mordet på Fadime problematisera olika teoretiska perspektiv. Dessa är offerkonstruktion, konstruktion av ett socialt problem samt en etnisk vi och dom - konstruktion. Frågeställningarna som också fungerar som teoretiska teman är; Hur ser offerkonstruktionen En social konstruktion eller verklighet? - En textanalys av verklighetsbaserade berättelser om våld i hederns namn C-uppsats i sociologi 10 p Vårterminen 2007 Författare: Annika Carlsson & Katrin Choghrish Handledare: Mehrdad Darvishpour Uppsatsen bidrar med en förståelse för förskolans planeringssamtal och de sociala konstruktioner av verksamheten och barnen som synliggörs i en specifik kontext. Uppsatsen riktar sig till förskollärare, förskolechefer, forskare och andra som är intresserade av de sociala konstruktioner som sker i förskolans planeringssamtal. Exempelvis: ”Äsch, gränser mellan länder är bara sociala konstruktioner.” Eller: ”Familjen är bara en social konstruktion.” Eller som Assar Lindbeck, en av Sveriges mest seniora debattörer, säger i en intervju i tidningen Universitetsnytt 2017-5: ”Jag har aldrig förstått det där med pension.