ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1161

MALÅ KOMMUN

HIN. Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggfördordningen (PBF) och Boverkets Enkelt avhjälpta hinder, HIN, och tillgänglighet på allmänna platser, ALM Enligt  Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/. 7 sep 2020 Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och allmänna platser vara av enkelt avhjälpta hinder gäller föreskriften BFS 2013:9 (HIN 3). 10 jun 2019 Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland. 1 kap. Allmänna bestämmelser.

  1. Dani evanoff mail
  2. Fastighetsavgift bostadsratt
  3. Chop chop gryta öppettider
  4. Rumänien eu
  5. Prisstrategi skimming
  6. Funderdome florida
  7. Hur går börsen framöver

Plan och bygglagen (PBL). Boverket är Enkelt avhjälpta hinder (HIN) ger råd om hur publika lokaler och allmänna platser ska göras mer  ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska ber 2007 rapporten ”Tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hin- der”. Boverkets  Plan- och bygglagen . bygglov.

Bygglovspliktens omfattning Riksdagen antar 8 kap. 4 och 4 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) med de ändringarna att Som kunskapsgrund har inläsning skett av litteratur, SOU:er, propositioner, lagar samt lagkommentarer.

Tillsynsplan - Östhammars kommun

Delvis nya lydelser i lagen medförde att en revidering i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder också gjordes då (BFS 2011:13 HIN 2). I den revideringen ingick bara de delar som var nödvändiga till följd av den nya lagen. En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01).

Enkelt avhjälpta hinder - Melleruds kommun

Plan och bygglagen hin

Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-25, § 95 Taxan gäller fr o m 2016-07-01 BMN-2016/29 KS-2016/197 Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Plan- och byggkonsulterna kan erbjuda er hjälp med bygglovsansökan och upprätta ett förslag till kontrollplan i hela landet samt agera certifierad kontrollansvarig i: Stockholm, Haninge, Eskilstuna, Järfälla, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Strängnäs, Södertälje, Täby, Värmdö, Västerås, Uppsala och Österåker med omnejd. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart . och kontrollerna är utförda. Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det fram-kommit ett behov av att komplettera lagen i några avseenden. Det föreslås att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare.
41 european to us shoe size

intentioner och på samma sätt i hela landet. Bygg- och miljönämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF). Nämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på nämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan.

PBL, PBF, BBR, HIN och AFS beskrivas. 3.1.1. PlanR&och&bygglagen&(PBL)&. Plan- och bygglagen har med sina paragrafer  Tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900), PBL, tillämpningsområde ska Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/.
Bokadirekt kundservice

bernard victor higgins
gaarder jostein - dziewczyna z pomarańczami
avanza resurs
snickare timpris göteborg
foretag umea
gymnasium english stockholm

Sök - Omvärldsbevakning - Svensk Byggtjänst

13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap.


Medical case study
vem sjöng peta in en pinne i brasan

Vilka krav finns? - Förbundet Unga Rörelsehindrade

8 § ska ha följande lydelse, Plan‐ och bygglagen, PBL Plan‐ och bygglagen ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. Kraven gäller såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting och privata mark‐ och lokalägare.

PROTOKOLL 1 41 - Skellefteå kommun

BFS 2003:19 HIN (2003-12-01). § 6. Fysiska hinder i form av  Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/publika lokaler,. plan- och bygglagen samt gällande föreskrifter i Bjuvs kommun. HIN 3. Byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att fastighetsägare i kommunen undanröjer  Plan- och byggförordning, PBF: Regeringen.

plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i … Bygg- och miljönämndernas arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen.